De Participatieraad is vanuit de huurders de formele overlegpartner voor Nijestee. Onder formeel overleg valt het overleg dat Nijestee volgens de Overlegwet moet voeren met georganiseerde huurders, de huurdersverenigingen. In 2013 kwam dit overleg op losse schroeven te staan doordat bijna alle huurdersverenigingen zich ophieven bij gebrek aan nieuwe leden. Dat zagen de besturen al een tijdje aankomen. Vooruitlopend op het besluit om de huurdersverenigingen op te heffen, zochten ze samen met een adviseur van het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond naar een andere en nieuwe vorm van formeel overleg. Daaruit is de Participatieraad voortgekomen. De Participatieraad is in december 2013 geïnstalleerd en heet vanaf november 2016 officieel Stichting Participatieraad Nijestee. De raad bestaat uit 7 tot11 personen. Per januari 2020 bestaan we uit de volgende leden: Silke Daals, Hettie Harms, Ellie Jelsema, Robb Kauffman, Bert, Liesbeth, Henk Panneman, Peter Rozema en Janny Wassens.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor de huurders van Nijestee.
Dit is een grote en diverse groep mensen: jong/oud, hulpbehoevend/zelfredzaam, samen/alleen. Wij zijn benieuwd naar de mening en ervaringen van huurders.

Waar staan we voor?

Wij staan voor een goede en betaalbare woning voor iedereen. Dat willen we bereiken door invloed uit te oefenen op het beleid van Nijestee. We zetten in op verlaging van de streefhuur, beperking van de jaarlijkse huurstijging, beperking van de woonlasten door energiebesparende maatregelen en het bouwen van sociale huurwoningen. Een thema voor ons is kwaliteit. Voor wie en wat is een goede woning met betrekking tot de grootte, aantal vertrekken, voorzieningen en afwerkingsniveau.

Wat doen we?

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Nijestee. Gevraagd advies gaat over de jaarlijkse vaste punten als begroting, jaarverslag en huuraanpassing. Ongevraagd advies gaat over onderwerpen die de Participatieraad belangrijk vindt. De inhoud van onze adviezen halen we uit gesprekken met huurders zoals tijdens ons Huurderscafé (2x per jaar). We doen ook mee aan voordeurgesprekken met huurders en BewonerAdviesGroepen die Nijestee organiseert. Als meerdere huurders met dezelfde klacht zich niet gehoord voelen bij Nijestee, doen we aan bemiddeling. We zijn echter geen klachtenbureau. Een andere taak van de Participatieraad is meehelpen met het werven en selecteren van de twee leden van de Raad van Commissarissen, die op voordracht van de huurders benoemd worden.

 

Documenten

Ga hier naar onze documenten

De Participatieraad van Nijestee

Nijestee wil in gesprek blijven met haar huurders. Kijk hier voor meer informatie:

 

Meedenken & samen doen

Uw mening telt. Denk met ons mee!

Denk mee